Вещи, которыми стоит поделиться!
Start Page Конспект лекцй по бухгалтерському облку


Конспект лекцй по бухгалтерському облку


Завдання, джерела, нормативні акти, які використовуються при ревізії коштів у касі. Перевірка правильності ведення обліку загальновиробничих витрат. Як економічна категорія фінансово-господарський контроль виконує такі основні функції: профілактичну, інформаційну і мобілізуючу. Висновки і пропозиції за результатами ревізії. Як функція соціального управління контроль об'єктивно необхідний. Контроль і ревізія малоцінних та швидкозношуваних предметів. Розглянемо основні з них. Аудитор несе відповідальність перед зовнішніми споживачами його інформації акціонерами, кредиторами, банками щодо якості та обґрунтованості результатів контролю. Виявлені під час ревізії недоліки і порушення чинного законодавства, нормативно-правових актів, які регулюють господарську діяльність, взаємовідносини з бюджетом обґрунтовані системою доказів з визначенням розмірів збитків, втрат, нестач, конкретизацією винних службових осіб, матеріальної та правової відповідальності. Такий контроль призначений здебільшого для об'єктів недержавного сектору економіки. У процесі ревізії виконують, як правило, часткові інвентариза-ції, передбачені в програмі ревізії, але при виявленні фактів зловживань, значних нестач матеріальних цінностей проводяться ще й позапланові повні інвентаризації. Документальне оформлення результатів ревізії протягом ревізійного процесу. Результати обстеження оформляються доповідними записками, довідками, висновками, пропозиціями. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ І ЙОГО РОЛЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 1. Тому завдання контролю — своєчасно виявляти ці порушення і конституційно усувати їх. Аудит відрізняється від ревізії не тільки цілями здійснення, а й організаційними формами його проведення. Він спрямовує процес управління за встановленими ідеальними моделями, коригуючи поведінку підконтрольного об'єкта. Ревізія і контроль фактичної наявності касової готівки і дотримання умов її збереження. Наприклад, виправлення дати здійснення операції, ціни, кількості, вартості, підроблені підписи відповідальних службових осіб. Виявляють при цьому позитивні й негативні сторони діяльності підприємства. Слово контроль від фр. Контроль у цьому випадку покликаний виявляти подібні явища і сприяти їх ліквідації, реалізуючи при цьому профілактичну функцію. Контроль і ревізія фінансової стабільності, платоспроможності та ліквідності підприємства. Для виконання вищезгаданих функцій фінансово-господарським контролем та ревізією, відповідно до Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" від 26 січня 1993 р. До основних прийомів аналізу, які мають широке застосування при здійсненні контролю фінансово-господарської діяльності належать: техніко-економічні розрахунки, порівняння даних, відносні та абсолютні величини, групування даних, тематичні обстеження. Таким чином, враховуючи економічні, юридичні, соціальні та політичні аспекти можна відмітити, що контроль - це система спостереження і перевірки відповідності процесу функціонування об'єкта управління прийнятим управлінським рішенням, визначення результатів управлінського впливу на керований об'єкт з виявленням відхилень, допущених в ході виконання цих рішень. Адже, на контроль як функцію управління соціально-економічною системою, накладається безперервне спостереження за процесами виробництва, розподілу, обміну і споживання суспільно необхідного продукту та їх перевірка, встановлення причин порушення законності фінансово-господарських операцій. Важливою складовою економічного контролю є його соціально-політичні аспекти. Порядок призначення та проведення ревізії і перевірок.


Контроль власника: відомчий міністерства, відомства, концерни, асоціації, акціонерні виробничі об'єднання і внутрішньогоспо дарський власники підприємств, бухгалтерська і фінансово-економічна служба підприємств.


Фінансовий контроль базується на матеріалах бухгалтерського обліку. Проведення інвентаризації регламентується Інструкцією про інвентаризацію основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Мінфіну України від 11. НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧА БАЗА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ РОБОТИ 2. Контроль і ревізія грошових коштів в касі. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 8. Аудит відрізняється від ревізії не тільки цілями здійснення, а й організаційними формами його проведення. Як функція політичного керівництва контроль є засобом зміцнення демократії в умовах багатопартійного суспільства. Фактичний і документальний контроль взаємопов'язані, а тому сукупне їх застосування дає змогу встановити дійсний стан об'єктів, розробити заходи щодо усунення недоліків. За його результатами розробляються заходи щодо ліквідації виявлених недоліків І усунення причин та умов їх виникнення. Отже, функції контролю в суспільстві з ринковою економікою полягають у сприянні діяльності суб'єктів господарювання різних форм власності за допомогою економічних важелів і стимулів кредитування, інвестування, оподаткування тощо.

Related queries:
-> покраска авто видео уроки смотреть бесплатно
Як економічна категорія фінансово-господарський контроль виконує такі основні функції: профілактичну, інформаційну і мобілізуючу.
-> драйвера для видеокарты geforce gt 545
-> бланк загранпаспорта нового образца в златоусте
Контроль і ревізія малоцінних та швидкозношуваних предметів.
-> бланк для перерасч та пенсии украина
Сферою фінансового контролю є господарські операції, здійснювані з використанням грошей, а в окремих випадках і без них наприклад, бартерні угоди.
-> драйвер для lk-t12
Він застосовується переважно на стадії погодження і затвердження кошторисів, договорів, під час підписання розпорядчих і виконавчих документів на здійснення господарських операцій.
->Sitemap



Конспект лекцй по бухгалтерському облку:

Rating: 85 / 100

Overall: 50 Rates